Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Przedmiotowy System Oceniania do Nowej Podstawy Programowej

Ocenianie przedmiotowe z wychowania fizycznego


I Cele wychowania fizycznego

• wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i motorycznej, podniesienie poziomu wydolności fizycznej, powiększenie potencjału zdrowotnego młodzieży,

• rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej, zdrowotnej, utylitarnej, sportowej, rekreacyjnej oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające im aktywne uczestnictwo w tych formach ruchu,

• kształtowanie pozytywnej postawy wobec zdrowego stylu życia przez podniesienie poziomu świadomości wobec odpowiedzialności za własny rozwój fizyczny oraz potrzeby ustawicznego działania na rzecz zachowania i pomnażania zdrowia.

II Cele przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego

•sprawdzenie stopnia przyswojenia wiadomości i umiejętności ruchowych ucznia

• poinformowanie ucznia poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

• wdrożenie uczniów do efektywnej samooceny, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za osobiste postępy w edukacji szkolnej,

• pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia,

• pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,

• przedstawienie uczniom jasno określonego celu oceniania,

• dążenie do rzetelności i trafności oceniania,

• przedstawienie uczniom zrozumiałych i jasnych kryteriów oceniania,

• ujednolicenie kryteriów oceniania stosowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego.

 

III Przedmiot kontroli i oceny ucznia z wychowania fizycznego

Wystawiając oceny, nauczyciele wychowania fizycznego kierują się następującymi zasadami:

- wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze     specyfiki zajęć, systematyczność udziału w lekcjach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu i kultury fizycznej

- aktywności

- indywidualizacji

- obiektywizmu

- jawności

- motywującego i wychowawczego wpływu na postawę wobec kultury fizycznej

A. Obszary podstawowe:

1. Umiejętności ruchowe oceniane na podstawie przeprowadzanych sprawdzianów zgodnych z wymaganiami programowymi z zakresu indywidualnych i zespołowych form aktywności ruchowej.

2. Ogólna sprawność fizyczna mierzona testem sprawności fizycznej.

3. Wiadomości z zakresu

• doskonalenia własnej sprawności,

• dbałości o własne zdrowie i higienę osobista,

• dbałości o prawidłowa postawę ciała,

• indywidualnych i zespołowych form aktywności ruchowej o charakterze rekreacyjno-sportowym.

4. Postawa ucznia i jego stosunek do przedmiotu:

• przejawy zaangażowania, wykonywanie ćwiczeń i zadań ruchowych z maksymalnym wykorzystaniem swoich możliwości,

• inwencja twórcza, aktywny udział w zajęciach, pomoc w ich organizacji,

• dbałość o zdrowie i prawidłowa postawę ciała,

• systematyczne usprawnianie, właściwa postawa społeczna i kultura osobista,

• zdyscyplinowanie, dbanie o higienę ciała i czystość, systematyczny udział w lekcjach.

B. Obszary dodatkowe

1. Zaangażowanie społeczne w krzewieniu kultury fizycznej:

• wykonanie referatu na wybrany temat związany ze sportem, rekreacja, edukacja prozdrowotna,

• pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolnej imprezy sportowej,

• samodzielne prowadzenie i sędziowanie zawodów sportowych o charakterze rekreacyjnym.

2. Udział w zawodach sportowych i zajęciach pozalekcyjnych:

• aktywna postawa na zajęciach pozalekcyjnych

• udział w zawodach: na szczeblu Powiatowym, Regionalnym

• wyniki sportowe: np. pobicie rekordu szkoły, zwycięstwo w biegu, turnieju,

• udział w masowych imprezach rekreacyjno-sportowych

 

IV Kryteria kontroli i oceny ucznia.

A. Obszary podstawowe:

• posiadane umiejętności ruchowe oceniane na podstawie sprawdzianów, które mogą dotyczyć pojedynczych ćwiczeń lub całych zestawów.

Wiadomości

• wiedza ucznia i umiejętność jej wykorzystania w praktycznym działaniu,

• stosunek ucznia do przedmiotu.

B. Obszary dodatkowe:

Postawy

• zaangażowanie społeczne w krzewieniu kultury fizycznej,

• udział w zawodach sportowych i zajęciach pozalekcyjnych.

V Oceny cząstkowe z wychowania fizycznego

1.Zadania kontrolno – oceniające:

ocenie podlega poziom i postęp sprawności fizycznej

a. technika ( estetyka, płynność, poprawność ) wykonanego ćwiczenia podlegającego sprawdzianowi

b. skuteczność wykonywanego ćwiczenia ( celność, ilość, odległość )

c. zagadnienia pisemne o tematyce sportowej (jeśli względy zdrowotne lub inne przyczyny usprawiedliwione uniemożliwiają zaliczenie sprawdzianu praktycznego )

Uczniowie zobowiązani są do wykonania wszystkich zaplanowanych przez nauczyciela sprawdzianów z wyżej wymienionych dyscyplin.

Każdy uczeń zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich zadań sprawdzających wyznaczonych przez nauczyciela prowadzącego:

- w przypadku przystąpienia ucznia do sprawdzianu, nie może on otrzymać oceny niedostatecznej

- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu i nie wykorzysta możliwości zaliczenia w dodatkowym terminie (dwa tygodnie).

Wiadomości uczniów w klasach będą oceniane na bieżąco.

Wszystkie sprawdziany będą zapowiedziane, przećwiczone i omówione.

Warunkiem przystąpienia ucznia do sprawdzianu jest aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego w co najmniej dwóch zajęciach przed sprawdzianem.

2. Aktywność na zajęciach.

Każdą nieobecność na zajęciach uczeń ma obowiązek usprawiedliwić w porozumieniu z wychowawcą klasy, u nauczyciela wychowania fizycznego na najbliższej lekcji. W przypadku choroby lub kontuzji wymagane jest zwolnienie lekarskie.

 


Uczeń niećwiczący:

- pomaga w sędziowaniu

- organizuje lub pomaga w organizacji zajęć ruchowych

- wywiązuje się z roli kibica

- angażuje się i pomaga w przygotowaniu imprezy sportowej na terenie szkoły lub poza nią

- uczeń pomaga w redagowaniu gabloty.

Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń  ( przebyte choroby, urazy).

Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie podania rodzica i opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach wydanych przez lekarza, na czas określony w tej opinii (minimum 30 dni).  Dotyczy to tylko pierwszych i ostatnich godzin lekcyjnych.

Ocena cząstkowa za aktywność na zajęciach wystawiana jest na zakończenie semestru - obliczana jest wg skali:

 6 – celujący        100%

 5- bardzo dobry  89% - 99%

 4- dobry               76% - 88%

 3- dostateczny    63% -75%

 2- dopuszczający 50% - 62%

Nieklasyfikacja powyżej 50% nieobecności.

3. Przygotowanie do zajęć z wychowania fizycznego.

Strój gimnastyczny wymagany na zajęciach wychowania fizycznego:

- koszulka sportowa z logo szkoły,

- spodnie sportowe długie lub krótkie,

- obuwie do wyboru: typu „ adidas” , trampki, tenisówki.

Wymagany jest czysty i schludny strój sportowy. Każdorazowo należy zmienić strój po zajęciach.

Dopuszczalna jest nie większa liczba nieprzygotowań jak 2 razy w semestrze.

4. Zaangażowanie , postawa społeczna, wiadomości.

Uczeń:

- aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych w różnych warunkach

- wykazuje duży wysiłek do podnoszenia sprawności, zdobywania umiejętności i wiadomości w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości fizycznych, kondycyjnych i koordynacyjnych

- pomaga w sędziowaniu

- organizuje lub pomaga w organizacji zajęć ruchowych

- prowadzi ćwiczenia kształtujące

- samodzielnie przeprowadza zabawy

- wywiązuje się z roli kibica

- angażuje się pomaga w przygotowaniu imprezy sportowej na terenie szkoły lub poza nią

- ma pozytywny stosunek do przedmiotu i właściwą postawę wobec ćwiczeń ruchowych

- jest życzliwy w stosunku do innych a swoją postawą zachęca innych do ćwiczeń ruchowych

- stosuje zasady „fair play’

- jest zdyscyplinowany

- podporządkowuje się ustalonym zasadom i regułom

- przestrzega zasad bezpieczeństwa, regulaminów i obowiązków uczniowskich

- nie spóźnia się na zajęcia

- pomaga w redagowaniu gazetki sportowej

5. Działalność sportowa pozalekcyjna.

Na podniesienie oceny z wychowania fizycznego wpływ ma aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna w zakresie wychowania fizycznego i sportu gdy:

- uczeń reprezentuje szkołę w różnego rodzaju zawodach i imprezach sportowych

- uczeń bierze aktywny i systematyczny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły lub poza nią.

VI Ocena śródroczna i roczna

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego będzie szczególnie brana pod uwagę aktywność oraz wysiłek

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć , a nie kompetencje ruchowe.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na praśbę jego rodziców ( prawnych opiekunów) wyrażoną w podaniu złożonym najpóźniej w ostatnim dniu przed semestralnym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

VII Formy kontroli i oceny ucznia

• forma sprawdzianu – działalność ruchowa właściwa dla danego sprawdzianu z zakresu sprawności motorycznej,

• forma sprawdzianu - ocena stopnia opanowania wybranej umiejętności ruchowej z działu umiejętności ( np. wybranego ćwiczenia lub elementu technicznego, taktycznego),

• kontrola i ocena bieżąca,

• ocena okresowa – semestralna,

• ocena końcowo-roczna,

Podstawą oceny ucznia będzie systematyczna i konsekwentna kontrola jego pracy.

Szczególnie ważny będzie postęp w rozwoju sprawności motorycznej oraz umiejętności ruchowych, co czyni ocenę bardziej obiektywną i mobilizuje ucznia do rzetelnej pracy. Duży wpływ na ocenę ucznia będzie miała jego postawa i stosunek do przedmiotu.

VIII Zasady oceniania

• obowiązuje sześciostopniowa skala oceniania zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

• nauczyciel zapoznaje we wrześniu uczniów z wymaganiami programowymi i kryteriami oceniania,

• oceniając ucznia z wychowania fizycznego bierzemy pod uwagę jego postęp w zdobywaniu sprawności, umiejętności i wiadomości oraz wysiłek wkładany przez niego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,

• sprawność motoryczną ucznia ocenia się wg testów sprawności fizycznej

• umiejętności ruchowe ucznia oceniane będą na podstawie zadań kontrolno-oceniających pozwalających na ustalenie poziomu opanowania tych umiejętności.

IX Sposoby poprawy oceny ucznia

• jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie uczestniczył w  sprawdzianie, to powinien go zaliczyć po powrocie do szkoły,

• uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni,

• uczeń jest informowany o planowanych sprawdzianach na co najmniej dwa tygodnie przed jego przeprowadzeniem

X Osiągnięcia ucznia kończącego IV etap edukacyjny

Uczeń:

- dba o zdrowie, prawidłową postawę i estetyczną sylwetkę, zna zasady higieny osobistej i hartowania organizmu, racjonalnego żywienia i aktywnego wypoczynku,

- opanował wiedzę i umiejętności umożliwiające uczestnictwo w wybranych sportowo –rekreacyjnych formach aktywności ruchowej dostosowanych do własnych możliwości, potrzeb i zainteresowań,

- wykazuje się samodzielnością w organizowaniu wybranych indywidualnych i zespołowych form rekreacyjno – sportowych i turystycznych,

- zna sposoby asekuracji przy wykonywaniu trudniejszych ćwiczeń

- opanował umiejętności samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego, wydolności fizycznej zapomocą dowolnie wybranego testu,

- potrafi przyjąć odpowiedzialność za siebie i innych

- zna historię, symbole i idee igrzysk olimpijskich,

- wie jak przygotować organizm do wysiłku fizycznego,

- przestrzega zasad uczciwej, sportowej rywalizacji także w życiu codziennym,

- zna zasady współdziałania zespołowego,

- wie jak zachować się kibicując na zawodach sportowych,

- wie jaką wartość dla zdrowia ma czynny wypoczynek.

 

XI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Ocena celująca – wybitna

 Uczeń:

- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,

- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanej z wychowaniem fizycznym,

- reprezentuje szkołę na różnego rodzaju zawodach i imprezach sportowych,

- bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły lub poza nią, jest to działalność systematyczna,

- aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 100% obecności,

- jest zawsze przygotowany do zajęć z wychowania fizycznego

Ocena bardzo dobra

 Uczeń:

- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzą najmniejszych zastrzeżeń ( uzyskując oceny cząstkowe bardzo dobre ),

- systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu,

- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających,

- posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu,

- aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 89% - 99% obecności,

- bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych ( nie jest to jednak działalność systematyczna ),

- całkowicie opanował materiał programowy.

- jest sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie.

Ocena dobra

 Uczeń:

- wykazał się średnim poziomem z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w lekcji wychowania fizycznego ( oceny dobre ),

- swoją postawą społeczną, stosunkiem do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń,

- wykazał się średnim poziomem opanowania wiadomości,

- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – sprawdzających,

- aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 76% - 85% obecności.

- podczas sprawdzianów wykazał się średnim opanowaniem elementów technicznych, które tylko w większej części potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu,

- z drobnymi niedociągnięciami potrafi zdiagnozować własny rozwój fizyczny, wydolność fizyczną i sprawność fizyczną za pomocą testu obowiązującego na lekcji wychowania fizycznego i z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki.

Ocena dostateczna

 Uczeń:

- wykazał się przeciętnym poziomem z zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w lekcji wychowania fizycznego      ( oceny dostateczne ),

- wykazał się przeciętnym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania fizycznego,

- aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 63% - 75% obecności,

- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających,

- opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie.

Ocena dopuszczająca

 Uczeń:

- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia,

- przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – sprawdzających,

- aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 50% - 62% obecności,

- podczas sprawdzianów wykazał się niskim poziomem opanowani umiejętności technicznych, których nie potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu.

- wykazał się niskim poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania fizycznego.

Ocena niedostateczna

 Uczeń:

- jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia (uzyskując oceny cząstkowe niedostateczne ),

- jest nieprzygotowany do zajęć więcej niż dwa razy w semestrze,

- nie przystąpił do zadań kontrolno – sprawdzających,

- nie przywiązuje wagi do własnej sprawności fizycznej,

- wykazał się bardzo słabym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania fizycznego.

 Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64