Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Rekrutacja

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021 odbywa się poprzez stronę: 

Zaintresowani pobytem w internacie uzuskają informację na stronie internetowej:

Do klasy wojskowej - Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz klasy sportowej obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych - szczegóły składania dokumentów oraz przeprowadzania prób sprawności fizycznej znajdują się w Harmonogramie rekrutacji" 

 Sprawdzian uzdolnień kierunkowych obowiązuje także jeśli klasa wojskowa czy sportowa jest drugim, trzecim itd wyborem. Kandydat, który nie przystąpi do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji do ww klas

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym można składać dwoma sposobami:

- osobiście w szkole

Wypełnione wydrukowane i podpisane wnioski, potwierdzone kserokopie świadectw oraz potwierdzone kserokopie wyników egzaminu ósmoklasisty, należy złożyć w okienku portierni w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Przy okienku może znajdować się tylko jedna osoba, pozostałe osoby czekają przed szkołą w odstępach min 2 m od siebie. Podczas składania dokumentów należy mieć zasłonięte usta i nos. Wyżej wymienione dokumenty, składane osobiście będą przyjmowane w godzinach 12.00 – 16.00

- za pomocą poczty elektronicznej 

Wypełnione wydrukowane i podpisane wnioski, potwierdzone kserokopie świadectw oraz potwierdzone kserokopie wyników egzaminu ósmoklasisty można przesłać w formie skanów lub fotografii na adres rekrutacja@live.zs1mm.edu.plW TEMACIE WIADOMOŚCI NALEŻY UMIEŚCIĆ NUMER WYGENEROWANY W SYSTEMIE VULCAN, ZNAJDUJĄCY SIĘ NA WNIOSKU. Należy zadbać o czytelność wysyłanych dokumentów. Dokumenty nieczytelne, zawierające błędy, nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Należy zadbać, aby nie przesłać przypadkowo w.w dokumentów w niepowołane ręce, gdyż zawierają one dane osobowe kandydata. Potwierdzenie wpłynięcia prawidłowo przesłanych dokumentów zostanie przesłane niezwłocznie na adres poczty z której zostały wysłane, nie później niż 3 dni robocze.

UWAGA!!! W dniu 23.06.2020 Szkoła nie będzie przyjmowała wniosków składanych osobiście.

 

WYBÓR KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

Podczas dokonywania wyboru szkoły oraz kierunków kształcenia należy, wziąć pod uwagę, że w procesie rekrutacyjnym ważna jest kolejność wpisanych kierunków kształcenia. Kandydat, który jako pierwszą szkołę oraz kierunek wybierze szkołę i kierunek XXX, to system przeliczy punkty zgodnie z obowiązującym prawem i umieści kandydata na liście osób chętnych do danego oddziału. Jeśli zdarzy się, że miejsce na liście jest poza limitem przyjęć, system przeliczy kandydatowi punkty drugiego wyboru YYY i umieści go na liście. Jeśli uzyskana liczba punktów nie pozwoli kandydatowi na uzyskanie miejsca na liście zakwalifikowanych, system przeliczy punkty do trzeciego wyboru ZZZ. Jeśli kandydat uzyska odpowiednią liczbę punktów w wyborze ZZZ, zostanie umieszczony na liście zakwalifikowanych zgodnie z uzyskaną liczbą punktów.

Ważne jest, aby nie ograniczać się do jednego wyboru, tylko wykorzystać maksymalną liczbę szkół i kierunków kształcenia we wniosku do szkoły. Kandydat może wybrać jako pierwszy wybór szkołę XXX i kilka kierunków w danej szkole.

Np.

Liceum w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

pierwszy wybór:

– klasa wojskowa

drugi wybór:

– klasa psychologiczna

trzeci wybór:

– klasa prawna

Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsk Mazowieckim

- technik informatyk

- technik geodeta itd

 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, znajdują się w regulaminie rekrutacji


 

 


Terminy prób sprawności fizycznej do klasy przysposobienia wojsowego i klasy sportowej znajdują się w harmonogramie rekrutacji

 

 

Opis prób sprawności fizycznej klasa sportowa sekcja: piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna chłopców:

 

 


 

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 1  

im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 

  

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019. poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz. 1737) 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21 opublikowany przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 19.05.2020,
Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim
 

  

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim nabór będzie prowadzony do następujących oddziałów klas pierwszych: 

Liceum Ogólnokształcące: 

Klasa prawna  

Przedmioty rozszerzone:  

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. 

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: 

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie. 

  

Klasa psychologiczna 

Przedmioty rozszerzone: 

biologia, chemia, język angielski. 

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: 

język polski, matematyka, biologia, chemia. 

  

Klasa wojskowa 

Przedmioty rozszerzone: 

fizyka, matematyka, język angielski. 

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: 

język polski, matematyka, fizyka, język angielski. 

  

* warunkiem ubiegania się o przyjęcie do klasy wojskowej – Oddziału Przysposobienia Wojskowego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku predyspozycji sprawnościowych 

  

Klasa sportowa (sekcja: piłki siatkowej dziewcząt, piłki nożnej chłopców) 

Przedmioty rozszerzone: 

biologia, chemia, język angielski. 

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: 

język polski, matematyka, biologia, język angielski. 

* warunkiem ubiegania się o przyjęcie do klasy sportowej jest uzyskanie pozytywnego wyniku predyspozycji sprawnościowych. 

  

Technikum: 

Technik budownictwa  

Przedmioty rozszerzone:  

matematyka 

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: 

język polski, matematyka, fizyka, technika. 

  

Technik informatyk 

Przedmioty rozszerzone:  

matematyka 

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: 

język polski, matematyka, fizyka, informatyka. 

  

Technik geodeta 

Przedmioty rozszerzone:  

matematyka 

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: 

język polski, matematyka, fizyka, technika. 

 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji 

Przedmioty rozszerzone:  

matematyka,  

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: 

język polski, matematyka, fizyka, technika 

 

Technik budowy dróg 

Przedmioty rozszerzone:  

matematyka,  

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: 

język polski, matematyka, geografia, technika. 

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie 

Przedmioty rozszerzone:  

matematyka,  

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: 

język polski, matematyka, geografia, technika. 

 

Technik usług fryzjerskich 

Przedmioty rozszerzone:  

biologia,  

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: 

język polski, matematyka, biologia, technika. 

 

Technik przemysłu mody 

Przedmioty rozszerzone:  

biologia,  

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: 

język polski, matematyka, biologia, technika. 

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia: 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

Monter sieci i instalacji sanitarnych 

Stolarz 

Fryzjer 

 

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym (wszystkie zawody): 

język polski, matematyka, technika, informatyka. 

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty  

Wynik przedstawiony w procentach z: 

 • języka polskiego 

 • matematyki 

mnoży się przez 0,35 

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. 

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 • celujący –18 punktów; 

 • bardzo dobry –17 punktów; 

 • dobry –14 punktów; 

 • dostateczny –8 punktów; 

 • dopuszczający –2 punkty. 

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem:  

 • 7 punktów 

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów 

 1. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów 

 1. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów 

 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanym na podstawie art. 22. Ust 6 ustawy o systemie oświaty: 

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów 

b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty 

c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów, 

?d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty 

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust 6 ustawy o systemie ośwaity: 

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  10 punktów, 

b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty; 

 

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – 4 punkty, 

b) krajowym – 3 punkty, 

c) wojewódzkim – 2 punkty, 

d) powiatowym – 1 punkt. 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

 

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej. 

 

Przeliczanie  na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty 

a) za ocenę celującą – po 35 punktów, 

b) za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów, 

c) za ocenę dobrą – po 25 punktów, 

d) za ocenę dostateczną – po 15 punktów, 

e) za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów. 

z języka obcego nowożytnego: 

a) za ocenę celującą – 30 punktów, 

b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów, 

c) za ocenę dobrą – 20 punktów, 

d) za ocenę dostateczną – 10 punktów, 

e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów. 

 

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej*. 

w przypadku szkoły lub oddziału sportowego konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej; w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kandydaci muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;  

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;  

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;  

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,  

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;  

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych – wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, do oddziałów sportowych – testy sprawności, do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

1) wielodzietność rodziny kandydata;  

2) niepełnosprawność kandydata;  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA  

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64