Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Chemia

Ocenianie z chemii 

 I. Przedmiotem oceny są:

1. Wiedza przedmiotowa

2. Umiejętności:

a) rozwiązywania problemów

b) argumentowania

c) umiejętności praktyczne

d) umiejętności komunikacyjne

¨ praca w grupach

¨przyjmowanie różnych ról np. lidera, sekretarza itp.

3. Przyrost wiedzy

4. Zaangażowanie i własna aktywność

5. Sukcesy w konkursach i olimpiadach

 II. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

  • Odpowiedź ustna - przynajmniej raz w semestrze, pod względem rzeczowości, stosowania języka przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi,

              Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji  

              powtórzeniowych – z całego działu;

(uczeń może zgłosić nieprzygotowanie na początku lekcji raz w semestrze nie podając przyczyny- zasada ta nie dotyczy uczniów przewlekle chorych i szczególnych przypadków losowych)

  • Kartkówka obejmujące materiał z ostatnich trzech lekcji, nie wymagająca wcześniejszego zapowiadania;
  • Sprawdzian – odpowiedź pisemna przeprowadzana po zakończeniu każdego działu, zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania na ocenę celującą.

       - jeżeli uczeń opuści sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych powinien go napisać w ciągu 2 tygodni od  dnia powrotu do szkoły

       - jeżeli uczeń po powrocie do szkoły nie napisze sprawdzianu w ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy

       - nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzianie powoduje wstawienie oceny niedostatecznej

Nauczyciel jest zobowiązany w terminie do dwóch tygodni ocenić i omówić z uczniami wyniki sprawdzianu

oraz udostępnić uczniom sprawdziany do wglądu.

  • Aktywność na lekcji (uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi trzy plusy)
  • Inne formy pracy ucznia, które mogą być oceniane to:

- zadania domowe

- zeszyt przedmiotowy

- przygotowanie i wygłoszenie referatu

- wykonanie planszy

- przygotowanie prezentacji multimedialnej

- wykonanie modelu czy projektu

- udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych

W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

od   0 do 39%   ocena niedostateczna 

od 40 do 54%   ocena dopuszczająca

od 55 do 74%   ocena dostateczna

od 75 do 89%   ocena dobra

od 90 do 100% ocena bardzo dobra

Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów i rozwiąże zdanie dodatkowe.

III Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej:

1.  nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni,

2.  uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu  w formie i terminie ustalonym z nauczycielem, lecz nie późniejszym niż dwa tygodnie od dnia oddania sprawdzonych  prac,

3.  do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ze sprawdzianu wpisuje się ocenę uzyskaną z poprawy (również ocenę ndst),

4.  wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonywane jest na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające.

 IV. Kryteria dla danej oceny:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program  nauczania,

- formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,

- proponuje rozwiązana nietypowe,

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych szczebla wyższego niż szkolny;

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

- stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,

- wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy,

- biegle pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania 
  o dużym stopniu trudności;

Dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który:

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 

              typowych zadań i problemów,

- pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych,

- samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,

- korzysta z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy  chemicznej;

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności,

- korzysta z pomocą nauczyciela  ze źródeł wiedzy,

- z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu  typowych zadań i problemów,

- z pomocą nauczyciela pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz  
              rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności;

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem,

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

- z pomocą nauczyciela pisze proste wzory chemiczne i równania reakcji chemicznych;

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są  konieczne do dalszego kształcenia,

- nie zna symboliki chemicznej,

- nawet z pomocą nauczyciela nie pisze prostych wzorów chemicznych.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64