Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Biologia

Ocienianie z biologii

 

1.  Wymagania formalne:

 • Uczeń ma obowiązek przynosić na każde zajęcia podręcznik i zeszyt.
 • W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany własnoręcznie uzupełnić notatki.
 • Raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów.

       Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji podczas sprawdzania listy obecności.

 

1.  Formy sprawdzania wiedzy:

  Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:

 - odpowiedź ustna,

 - kartkówka,

 - prace grupowe na lekcji,

 - sprawdziany,

 - aktywność,

 - prace długoterminowe,

 - prace domowe, zeszyt przedmiotowy,

 - udział w konkursach i olimpiadach.

 • Wypowiedź ustna – obejmuje zagadnienia z ostatnich 3 lekcji lub materiał powtórzeniowy ustalony wcześniej przez nauczyciela
 • Kartkówka – forma pisemna obejmująca zagadnienia z ostatnich 3 lekcji

   Kartkówki nie wymagają zapowiedzi.

   Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.

   Nauczyciel ma obowiązek ocenić kartkówki maksymalnie w ciągu 2 tygodni.

   Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie jest zwolniony z obowiązku pisania niezapowiedzianej kartkówki.

 • Sprawdzian – dłuższa forma pisemna obejmująca większą część materiału, który został wcześniej omówiony na lekcjach
  • Nauczyciel podaje termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem.
  • Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych.
  • Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to  powinien to uczynić w terminie uzgodnionym przez nauczyciela, w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Ponowne nie przystąpienie do sprawdzianu kończy się wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika.
  • Nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzianie powoduje wstawienie oceny niedostatecznej.
  • Uczeń ma obowiązek poprawy pracy klasowej, jeśli otrzymał ocenę niedostateczną, jednak pierwsza ocena zostaje zachowana,
  • W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu pisemnego nauczyciel odbiera pracę uczniowi i stawia cenę niedostateczną. Ocena niedostateczna uzyskana w ten sposób nie może być poprawiona.
  • W semestrze musi być przeprowadzony przynajmniej jeden sprawdzian pisemny.
 •   Praca domowa

     Będą sprawdzane i oceniane.

     Zgłoszenie braku pracy domowej lub zeszytu jest traktowane jako nieprzygotowanie.

 • Prace dodatkowe (schematy, plansze, referaty, prezentacje multimedialne)
 • Aktywność na lekcji oceniana za pomocą plusów i minusów.

3.   Zasady poprawiania ocen:

Uczeń może poprawić tylko oceny ze sprawdzianów.

 • Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu pisemnego ma obowiązek przystąpienia do poprawy.
 • Poprawie nie podlega ocena niedostateczna, którą uczeń uzyskał z powodu niesamodzielnego pisania pracy.
 • Ocena ze sprawdzianu może być poprawiona jednokrotnie, w terminie dwóch tygodni od oddania pracy klasowej. Poprawa odbywa się na konsultacjach.
 • Ocena z poprawionej pracy pisemnej jest wpisywana do dziennika i nie eliminuje poprzedniej oceny.

4.   Ocenianie ucznia:

 • W ocenie prac pisemnych ustala się następujący procentowy wskaźnik przeliczania punktacji pracy na daną ocenę:

od   0 do 39%   ocena niedostateczna 

od 40 do 54%   ocena dopuszczająca

od 55 do 74%   ocena dostateczna

od 75 do 89%   ocena dobra

od 90 do 100% ocena bardzo dobra

Ocenę celującą uzyskuję uczeń, gdy uzyska 100% punktów i dodatkowo wykaże się wiedzą wykraczającą poza program nauczania.

Wymagania programowe z zakresu biologii:

 Dopuszczający – uczeń posiada wiadomości i umiejętności o niewielkim stopniu trudności niezbędne do uzyskania podstawowej wiedzy w trakcie dalszej nauki, przy pomocy nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia. Zna podstawowe terminy biologiczne.

   Dostateczny – uczeń posiada wiadomości i umiejętności, które są niezbędne w trakcie dalszej nauki i bezpośrednio użyteczne, wykonuje proste ćwiczenia i zadania, zna profilaktykę chorób i sposoby leczenia, nie potrafi łączyć zagadnień w biologiczne ciągi i rozwiązywać zadań problemowych.

  Dobry – uczeń posiada wiadomości i umiejętności trudne, potrafi je samodzielnie stosować w różnych zadaniach. Korzysta z tablic, wykresów i schematów, posługuje się właściwą terminologią biologiczną, dostrzega związki między budową i funkcją, a w zakresie posiadanej wiedzy ma niewielkie braki. Wykazuje się aktywnością na lekcji.

  Bardzo dobry – uczeń posiada wiadomości i umiejętności trudne do opanowania i twórcze naukowo. 
Potrafi samodzielnie formułować problemy i analizować zjawiska. Wykorzystuje różne źródła informacji oraz wiedzę z różnych dziedzin nauki. Jest aktywny na lekcjach i wykonuje prace dodatkowe.

 Celujący – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program. Samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach.

 

Zespół taneczny, muzyczny, kabaretowy

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64