Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO

W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 

 

 1. Co uczeń powinien mieć na każdej lekcji?

-zeszyt, książkę, linijkę, ołówek. Dodatkowo: cyrkiel ( w miarę potrzeb), kalkulator prosty

 1. Podlegają ocenie:

-          prace klasowe, testy

-          kartkówki

-          odpowiedzi ustne

ponadto:

-          aktywność na lekcji

-          praca w grupach

-          prace domowe

-          samodzielne prace dodatkowe (np. plansze, wykresy, plakaty, referaty itp.)

-          udział w konkursach.

 

3. Kryteria oceniania prac pisemnych:

-          niedostateczny : 0% - 39%

-          dopuszczający : 40 % - 54%

-          dostateczny : 55% - 74%

-          dobry : 75% - 89%

-          bardzo dobry : 90% - 100%

-          celujący : 98% -100% plus dodatkowo rozwiązane zadanie o podwyższonym stopniu trudności.

 

4. Zasady oceniania:

1)      Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2)      Obowiązuje przygotowanie z 3 ostatnich lekcji (odp. ustna, kartkówka).

3)      Uczeń ma prawo 1 raz w semestrze być nieprzygotowany do lekcji, ale ma obowiązek o tym poinformować nauczyciela na początku lekcji. Przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu, podręcznika, pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.

4)      Prace klasowe, testy, prace domowe i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

5)      Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy w formie przykładowych zadań.

6)      Na klasówkach i kartkówkach można korzystać tylko ze swoich przyborów.

7)      Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w ciągu 2 tygodni od momentu przyjścia do szkoły na konsultacjach w terminie ustalonym z nauczycielem.

8)      Każdą ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można poprawić tylko raz w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenie w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

9)      Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

10)  Nauczyciel ocenia aktywność uczniów na lekcji.

      Przez aktywność rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych

     odpowiedzi, rozwiązywanie dodatkowych zadań w czasie lekcji.

 

 

 

 

 

 

5. Kryteria oceniania:

OCENA CELUJĄCY

 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza obowiązujący program nauczania, a ponadto:

 • Twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania
 • Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych
 • Pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania
 • Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych

 

OCENA BARDZO DOBRY

 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres materiału przewidziany programem nauczania oraz potrafi:

 • Sprawnie liczyć
 • Samodzielnie rozwiązywać zadania
 • Wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania w zadaniach
 • Posługiwać się poprawnym językiem matematycznym
 • Samodzielnie zdobywać wiedzę
 • Przeprowadzać rozumowania dedukcyjne

 

OCENA DOBRY

 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawa programową oraz wybrane elementy programu nauczania, a także potrafi:

 

 • Samodzielnie rozwiązywać typowe zadania
 • Wykazać się znajomością definicji i rozumowaniem poznanych pojęć, twierdzeń i algorytmów
 • Posługiwać się językiem matematycznym
 • Sprawnie liczyć
 • Przeprowadzać proste rozumowania dedukcyjne

 

OCENA DOSTATECZNY

 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawa programową, co pozwala mu:

 

 • Wykazać się znajomością i rozumowaniem poznanych pojęć i algorytmów
 • Stosować poznane wzory i twierdzenia w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań
 • Wykonywać  proste  obliczenia i przekształcenia  matematyczne

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCY

 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawa programową w takim zakresie, że, potrafi:

 

 • Samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności
 • Wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i algorytmów
 • Operować najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi ( liczbami, zbiorami, zmiennymi, zbudowanymi z nich wyrażeniami)
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64