Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

 

                         

1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania fizycznego.

2. Przedmiotowy System Oceniania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości z wychowania fizycznego.
3. Ocena z wychowania fizycznego wystawiana jest dwa razy w ciągu roku szkolnego (pierwsze półrocze oraz na koniec roku szkolnego), zgodnie z podanymi w PSO zasadami w skali od 1 do 6.

Oceny klasyfikacyjne

4. Oceny klasyfikacyjne na śród semestr, pierwsze i drugie półrocze wystawiane są według następującej skali ocen:

 Niedostateczny- 1
Dopuszczający -2
Dostateczny - 3
Dobry -4
Bardzo dobry -5
Celujący -6

5. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriach oceny z wychowania fizycznego.
6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę:
 a. sprawność i umiejętności,
 b. aktywność i frekwencję,
 c. wiadomości,
 d .reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych objętych programem nauczania oraz innych nie realizowanych    podczas lekcji wychowania fizycznego ( np. w klubach sportowych ).

7. Każdy uczeń podlega ocenie z wychowania fizycznego.
8. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne  trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie  wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
9. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania  fizycznego.
10. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza specjalisty lub poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania  zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”.

12. Niedyspozycja nie jest powodem do zwolnienia z aktywnego uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego.


Kryteria ocen z wychowania fizycznego  wymagania i uzasadnienie

12. Celujący ( 6 ):

- uczeń posiadł sprawności, umiejętności i wiedzę ponad stawiane wymagania zgodnie z treściami programowymi,
- aktywnie uczestniczył we wszystkich lekcjach w-f,
- zna przepisy i zasady mini gier sportowych, potrafi współorganizować i sędziować imprezę rekreacyjno - sportową,
- rozumie sens uprawiania ćwiczeń ruchowych i ich wpływ na rozwój organizmu,
- posiadł nawyki dbałości o higienę stroju, osobistą i estetykę miejsca ćwiczeń,
- uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym i godnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych szczebla powiatowego i regionalnego,
- jest kulturalny na imprezie sportowej i obiektywny w samoocenie i ocenianiu innych.

- zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich; posiada klasę sportową w dyscyplinach objętych programem nauczania jak i innych nie realizowanych podczas zajęć wychowania fizycznego.

13.Bardzo dobry ( 5 ):

- uczeń opanował zakres wymaganych wiadomości i umiejętności, rozumie i potrafi stosować ćwiczenia kształtujące i    korekcyjne,
- aktywnie uczestniczył w lekcjach w-f .
- rozumie i stosuje zasady higieniczno-zdrowotne podczas nauki i wypoczynku,
- reprezentuje szkołę na zawodach sportowych,
- uczestniczy i współorganizuje zawody sportowe oraz przestrzega zasady „fair-play”,
- jest koleżeński i kulturalny w szkole i w życiu codziennym.

14. Dobry ( 4 ):

- uczeń prezentuje dobrą sprawność fizyczną,
- nie opuszcza zajęć w-f oraz wykazuje się dużą aktywnością i zaangażowaniem na lekcjach,
- troszczy się o higienę osobistą,
- opanował wiadomości i umiejętności jako podstawowe elementy wiedzy o zajęciach ruchowych,
- potrafi dokonywać obiektywnej samooceny sprawności swojej i kolegów,
- jest opanowany, koleżeński, kulturalny w szkole, na imprezie sportowej i w domu.

15 Dostateczny ( 3 ):

- uczeń systematycznie pracuje na zajęciach w-f,
- opanował podstawowe wymagania z wiadomości, umiejętności i motoryczności w zakresie umożliwiającym postęp w dalszym kontynuowaniu zajęć w-f,
- posiada nawyki higieniczno zdrowotne,
- jest koleżeński i uczynny.

16. Dopuszczający ( 2 ):

- uczeń ledwie spełnia podstawowe wymagania motoryczne i sprawnościowe lub jest bliski ich spełnienia,
- wykazuje niską aktywność na zajęciach w-f lub często je opuszcza,
- w ograniczonym stopniu opanował nawyki higieniczno-zdrowotne,
- nie uczestniczy w organizacji imprez rekreacyjnych przez zespół klasowy.

17. Niedostateczny ( 1 ):

- uczeń nie jest pilny i systematyczny na zajęciach w-f lub często je opuszcza,
- nie dba o fizyczny rozwój swego organizmu i nie czyni żadnych postępów w sprawności fizycznej,
- wykazuje znaczące braki w integracji zespołowej i wychowaniu społecznym oraz  zdrowotnym.


Oceny ze sprawdzianów

18. Uczeń może uzyskać ze sprawdzianów ocenę w skali od 1 do 6.
19. Po otrzymaniu oceny niezadowalającej ze sprawdzianu uczeń ma możliwość poprawy w  ciągu dwóch tygodni od daty wykonania zadania.
20. Osoba, która nie mogła wykonać sprawdzianu ( w przypadku nieobecności, choroby itp.) musi zaliczyć go w ciągu dwóch tygodni.
21. Okres zaliczenia może być również wyznaczony indywidualnie np. ze względu na dłuższą nieobecność na lekcji spowodowaną chorobą lub kontuzją, nie później jednak niż dokońca semestru.
22 .Uczeń może poprawiać ten sam sprawdzian tylko jeden raz, w tym przypadku stawiamy lepszą ocenę.

Aktywność i frekwencja

23. Aktywność i frekwencja wpływa w sposób zdecydowany na ocenę śród semestralną półroczną i roczną z wychowania fizycznego.
24. Uczeń może przed zajęciami zgłosić dwa razy w ciągu półrocza nie przygotowanie do lekcji bez konsekwencji - kolejny brak stroju oznacza ocenę niedostateczną z aktywności. Każde kolejne nie przygotowanie do lekcji wiąże się z oceną niedostateczną.

Klasyfikacja półroczna i roczna

25. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającą połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
26. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny zgodnie z założeniami Szkolnego Systemu Oceniania.

Sposoby powiadamiania rodziców o postępach ich dzieci

27. Rodzice informowani są na zebraniach klasowych.
28. W kontaktach indywidualnych z nauczycielem ( podczas przerw lekcyjnych ).
29. Poprzez swoje dzieci, wpisy do dzienników lub zeszytów.
30. Na wyraźną prośbę rodzica – pisemnie.

Plan monitorowania osiągnięć ucznia

31. Monitorowanie osiągnięć uczniów poprzez:

• Ogłaszanie najlepszych wyników podczas lekcji wychowania fizycznego
• Ogłaszanie najlepszych wyników w gablocie szkolnej
• Ogłaszanie najlepszych wyników na stronie internetowej szkoły
• Wystawki zdobytych dyplomów i pucharów.

 

 

 

Przypominamy, że na ocenę końcową ucznia z wychowania fizycznego składają się oceny cząstkowe uzyskane w czterech działach:


• Umiejętności – technika, estetyka, płynność
• Motoryka – określone w zadaniach kontrolno – oceniających
• Wiadomości
• Kryteria dodatkowe:
a) ocena za strój
b) aktywność na lekcji
c) udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
d) udział w zawodach
e) frekwencja

 

 

                                        Opracowała Komisja Przedmiotowa

 Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obronnego

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64