Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W NOWEJ PODSTAWIEPROGRAMOWEJ

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania z Wychowania Fizycznego.

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
2. Wewnątrz szkolny System oceniania.
Ocena z wychowania fizycznego winna służyć:
• Pozyskaniu przez nauczyciela i uczniów informacji o stanie procesu nauczania i uczenia się,
• Zwiększenia zainteresowania rodziców problemem zdrowia i stanu rozwoju fizycznego,
• Obiektywnemu pomiarowi osiągnięć uczniów. Wdrażaniu uczniów do systematycznej samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego, sprawności fizycznej i ruchowej.

Przedmiotowy system oceniania ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności przyjętych jako priorytetowe.

Wymagania priorytetowe:

1. Jako wymagania priorytetowe przyjmujemy umiejętności:
a/ stosowania języka przedmiotu – terminologia stosowana na lekcjach wychowania fizycznego,
b/ diagnozowanie własnej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych,
c/ dbałość o prawidłową postawę ciała,
d/ pełnienie roli organizatora, widza i sędziego. 

2. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o 
wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy 
i umiejętności.

3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni 
specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikających z programu nauczania.

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

6. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnie psychologiczno – pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną.

W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji wpisuje się „ zwolniony”.

II Szczegółowe kryteria oceniania

Przedmiotem oceny jest:

1. Postawa
Ocenie podlega:
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
- pomoc słabszym w trudnych sytuacjach,
- przestrzeganie zasad czystej gry oraz fair play, 
- postawa zawodnika – kontrola własnych negatywnych i 
pozytywnych emocji,
- kulturalne kibicowanie.

2. Aktywność
Ocenie podlega:
- wysiłek wkładany przez ucznia w usprawnianie się,
- udział w organizację lekcji / przygotowanie miejsca zajęć ruchowych, przeprowadzenie rozgrzewki, inwencja w organizowaniu gier i zabaw oraz w doborze ćwiczeń.

3. Wiadomości
Ocenie podlegają:
- wiadomości związane z zasadami funkcjonowania, regeneracji sił, czynnym odpoczynkiem, 
- wiadomości związane z postawą ciała
- wiadomości związane z kształtowaniem i oceną sprawności oraz zdrowia,
- wiadomości dotyczące organizowania i sędziowania zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i turystycznych.

4. Umiejętności
Ocenie podlega;
- umiejętność działania na rzecz zdrowia. Podnoszenia sprawności fizycznej,
- umiejętności kształtujące i korygujące postawę ciała,
- umiejętności utylitarne,
- umiejętności organizowania i sędziowania zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i turystycznych,
- umiejętności bycia widzem i kibicem. 
5. Sprawność fizyczna
Ocenie podlega:
- dbałość o zdrowie, higienę i kondycje oraz prawidłową postawę ciała,
- samokontrola i samoocena sprawności, 
- poziom i postęp sprawności fizycznej.


Zasady oceniania

1. W ciągu półrocza przeprowadzonych będzie nie mniej niż 3 sprawdziany określające umiejętności ruchowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może podejść do sprawdzianu, to powinien to uczynić w terminie dwóch tygodni.

2. W przypadku zwolnienia lekarskiego uczeń jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianów terminie ustalonym z nauczycielem prowadzącym.

3. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania stroju gimnastycznego: koszulka / jednolity kolor dla grupy/, spodenki, obuwie sportowe, dresy. Za brak stroju uczeń otrzymuje minus / 5 minusów ocena niedostateczna/.

4. Każdy uczeń otrzymuje za aktywność plusy i minusy, są one przeliczane na oceny. Każde 5 minusów ocena niedostateczna /brak stroju, nie stosowanie zasad fair play/, każde 5 plusów to ocena bardzo dobra / np. udział w organizacji lekcji, innowacje twórcze/.

5. Wysiłek wkładany przez ucznia w usprawnianie się premiujemy oceną, ma ona wpływ na oceną semestralną.

6. Wiadomości oceniamy poprzez zadawanie pytań, sprawdzianów i prac pisemnych. Przy ocenianiu prac pisemnych stosujemy następującą skalę:
100 % - 96 % ocena celująca
95 % - 91 % ocena bardzo dobra
91 % - 71 % ocena dobra
70 % - 51 % ocena dostateczna
50 % - 31 % ocena dopuszczająca
31 % - 0 ocena niedostateczna

7. Umiejętności oceniamy poprzez zadania kontrolno – oceniające 
/ sprawdzamy wybrane umiejętności ruchowe/ oraz obserwujemy ucznia w trakcie wykonywania ćwiczeń. Ocenie podlega aktywność ruchowa w minimum dwóch wybranych indywidualnych dwóch zespołowych dyscyplinach sportowych. 

8. Ocena ze sprawności fizycznej powinna przede wszystkim wynikać z postępów ucznia a nie z poziomu jaki aktualnie reprezentuje / chyba że uczeń osiąga bardzo dobre wyniki/.

9. Nie wystawia się oceny niedostatecznej za próby sprawności fizycznej z wyjątkiem sytuacji w której uczeń nie podejmuje się wykonania próby lub rezygnuje z niej w trakcie i nie ma to związku z jego złym samopoczuciem psychofizycznym lub urazem.

Ocenia się w stopniach według następujące skali:

Ocena celująca – 6
• Spełnia kryteria na ocenę bdb,
• Był obecny na wszystkich zajęciach wf /ma wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwione/,
• Pełni rolę organizatora sędziego, widza w wybranych dyscyplinach sportowych.
• Czyni postępy w samodzielnym usprawnianiu. Rozwija własne uzdolnienia o charakterze rekreacyjno - sportowym .

Ocena bardzo dobra – 5
• Uczeń całkowicie opanował materiał programowy,
• Zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.
• Posiada duże wiadomości z zakresu dbałości o prawidłową postawę ciała umiejętnie je wykorzystuje w praktycznym działaniu,
• Pełni rolę organizatora, sędziego, widza w wybranych dyscyplinach sportowych,
• Potrafi zdiagnozować własną sprawność fizyczną i umiejętności ruchowe,
• Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną, hartuje organizm, dba o higienę i zdrowie,
• Jego postawa, zaangażowanie i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń,
• W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach nie posiada stroju sportowego /trzy razy/ lecz wykazuje chęć pomocy podczas zajęć / funkcje – asekuracyjna, porządkowa, sędziego/.

Ocena dobra – 4
• Uczeń opanował materia programowy,
• Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela,
• Zna zasady funkcjonowania organizmu, regeneracji sił i czynnego odpoczynku,
• Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe i dość dobre postępy,
• Jego postawa i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń,
• Cztery razy w semestrze nie posiadał stroju sportowego.

Ocena dostateczna – 3
• Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami,
• Wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym,
• W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a wiedzę którą ma nie potrafi wykorzystać w praktyce,
• Pięć lub więcej w semestrze nie posiadał stroju sportowego.

Ocena dopuszczająca - 2 
• Uczeń nie pracuje nad swoja sprawnością fizyczną oraz nie wykazuj postępów w tym zakresie,
• Nie wykazuje postępów w zakresie umiejętności i wiadomości,
• Nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,
• Ma niechętny stosunek do ćwiczeń fizycznych,
• Wykazuje poważne braki w zakresie wychowania.

Ocena niedostateczna – 1
• Nie wykazuje żadnych postępów w zakresie umiejętności i wiadomości,
• Wykazuje brak nawyków higienicznych,
• Ma lekceważący stosunek do zajęć wychowania fizycznego,
• Systematycznie jest nie przygotowany do zajęć wychowania fizycznego / nie posiada stroju gimnastycznego/.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64