Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w Branżowej Szkole I stopnia

       z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej

WSPÓLNY  DLA  PRZEDMIOTÓW  ZAWODOWYCH W ZAWODACH:

STOLARZ - [752205] ;  

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH - [712616]

MONTER SIECI  I  INSTALACJI SANITARNYCH - [712618]

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - [712903]

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE-  [712905]

KUCHARZ

PRACOWNIK POMOCNICZYOBSŁUGI HOTELOWEJ


1. Przedmiotem oceny jest:

-stopień opanowania wiedzy z zakresu objętego podstawą programową dla danego zawodu,

-korzystania z różnych źródeł informacji,

-aktywność na lekcjach,

-posługiwanie się językiem technicznym,

-umiejętność samodzielnego planowania pracy i podejmowania decyzji,

-umiejętność pracy w zespole,

-umiejętność pracy w grupie,

-postęp w wyrabianiu dokładności, rzetelności i systematyczności,

-stosowanie przepisów bhp.

2. W procesie oceniania szczególną uwagę należy zwrócić na wykształcenie umiejętności:

-integrowania wiedzy z różnych dziedzin,

-korzystania z różnych źródeł informacji,

-operowania właściwą terminologią,

-korzystanie z norm i przepisów,

-czytania i interpretowania rysunków i schematów,

-odczytywania wykresów, tabel i zestawień,

-rozróżniania i klasyfikowania materiałów konstrukcyjnych,

-znajomości różnych metod obróbki,  dobierania materiałów i rodzajów obróbki, rodzaju połączeń,  dobierania właściwych narzędzi i przyrządów,

-odczytywania dokumentacji procesów technologicznych , obróbkowych, montażowych i naprawczych,

-właściwej organizacji pracy,

3. Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych:

-podstawą oceny jest zakres wymagań programowych podanych przez nauczyciela przedmiotu na początku roku szkolnego,

-uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia w nauce (wiedzę), umiejętności i postawy,

-zaplanowane przez nauczyciela formy sprawdzające są obowiązkowe,

-każdy sprawdzian poprzedzony jest zapowiedzią udokumentowaną w dzienniku lekcyjnym na 7 dni przed sprawdzianem,

- kartkówki obejmujące materiał ostatniej lekcji  mogą być niezapowiedziane,

-uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 1 raz w semestrze , nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych,

-prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe,

-brak przyrządów kreślarskich na lekcji uważane jest  za nieprzygotowanie do zajęć,

-ocena semestralna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych,

-ocena na koniec roku szkolnego ustalana jest na podstawie ocen za I i II semestr,

-uczeń ma prawo poprawić ocenę,

-uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą wykonywać dodatkowe zadania,

4. Obserwowane formy aktywności:  

-wiedza przedmiotowa: odpowiedzi ustne i sprawdziany pisemne,

-aktywność na lekcjach,

-umiejętności przedmiotowe wynikające z kluczowych,

-wkład pracy i zaangażowanie w podejmowane zadanie,

-praca w grupach,

-wytwory ucznia: projekty, prezentacje, referaty, pomoce dydaktyczne wykonywane na zajęciach lekcyjnych, zajęciach dodatkowych lub w domu,


5. Formy pomiaru osiągnięć ucznia:

-formy ustne: odpowiedzi ustne, prezentacje, aktywność na lekcjach,

-formy pisemne: sprawdziany, testy, kartkówki, , ćwiczenia na lekcjach,

-zeszyty przedmiotowe,

-rysunki na formacie A4,

-projekty,

-prezentacje multimedialne,

-prace- pomoce do zajęć,

6. Kryteria ocen z przedmiotów zgodne z WSO:

Ocena celująca (cel) - 6 otrzymuje uczeń, który:

-posiada umiejętności rozwiązywania zadań i problemów nietypowych wykraczających poza podstawę programową,

-biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,

-potrafi podać przykłady związane z zastosowaniem w przemyśle, umiejętnie i trafnie łącząc wiadomości teoretyczne z praktyką,

-jest laureatem lub finalistą olimpiad przedmiotowych.


Ocena bardzo dobra (bdb) - 5 otrzymuje uczeń, który:

-opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową ,

-sprawnie i samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ,potrafi rozwiązać wszystkie problemy,

-sprawnie posługuje się terminologią z zakresu techniki, technologii oraz znajduje związki przyczynowo – skutkowe,

-potrafi dokonać korelacji wiedzy z różnych przedmiotów zawodowych,

-aktywnie uczestniczy  na zajęciach.Ocena dobra (db) - 4 otrzymuje  uczeń, który:

-poprawnie posługuje się fachową terminologią oraz posiada wiadomości teoretyczne, które potrafi zastosować do rozwiązywania zadań,

-zdobył umiejętność samodzielnego rozwiązywania typowych zadań,

-stosuje poprawny styl wypowiedzi, popełnia jednak drobne uchybienia w jej konstrukcji ,

-jest częściowo aktywny na zajęciach.

Ocena dostateczna (dst) - 3 otrzymuje uczeń, który:

-opanował podstawowe pojęcia z materiału objętego podstawą programową, co umożliwia dalsze opanowanie wiadomości z przedmiotu,

-rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności przy niewielkiej pomocy ze strony nauczyciela,

-stosuje myślenie odtwórcze oraz mało precyzyjnie uzasadnia swoją wypowiedź,

-jest sporadycznie aktywny na zajęciach.


Ocena dopuszczająca(dop) - 2 otrzymuje uczeń, który:

-przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,

-w ograniczonym zakresie opanował wiadomości objęte materiałem podstawy programowej,

-nie rozumie części materiału programowego,

Jest mało aktywny na zajęciach.


Ocena niedostateczna (ndst.) - 1 otrzymuje uczeń, który:

-nie jest w stanie, nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim podstawowym stopniu trudności,

-nie opanował minimum wiedzy, nie rozumie podstawowych pojęć, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy tego przedmiotu oraz nie potrafi rozwiązać przykładów teoretycznych i praktycznych o podstawowym, elementarnym stopniu trudności.7. Uzyskiwanie oceny wyżej:

 • Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa.

 • Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie  regulują oddzielne przepisy (& 116 ust2 pkt.1 a) Statutu Szkoły).

 • Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

-frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby),

-usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach,

-przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych,

-uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych,

-skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.

 • Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą  w formie podania do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

 • Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust.4 pkt3,4 i 5

 • W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

 • W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust.4 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

 • Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego.

 • Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do arkuszy ocen.

 • Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

 • Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.


 1. OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI:

 1. Odpowiedzi ustne i przy tablicy (minimum 1)

 2. Prace pisemne klasowe

 3. Ćwiczenia

 4. Aktywność – praca na lekcji

 5. Zadania domowe pisemne i ustne

 6. Zeszyt przedmiotowy

 1. PRACE  KLASOWE OCENIANE SĄ PUNKTOWO:

100%      -  ocena celująca

99-91%-   ocena bardzo dobra

90-76%-  ocena dobra

75-60%-  ocena dostateczna

59-50%-  ocena dopuszczająca

49- 0%-  ocena niedostateczna


 1.  KARTKÓWKI SĄ NIEZAPOWIEDZIANE I MOGĄ OBEJMOWAĆ MATERIAŁ Z 3 OSTATNICH LEKCJI


 1. OCENA AKTYWNOŚCI:


Celujący           +++++

Bardzo dobry  ++++-

Dobry               +++--

Dostateczny     ++---

Dopuszczający+----

Niedostateczny-----

 1.  OCENA ZESZYTU:

Po każdej lekcji zostaną sprawdzone notatki sporządzone przez ucznia w zeszycie. Oceniana będzie zawartość i staranność zapisu. Ocena cząstkowa zostanie zapisana:


+    zawartość treści i staranność bez zarzutu

+/- drobne uchybienia

-      mało staranna praca, drobne braki zapisu

=     braki zapisu bądź bardzo niestaranna praca


Za każde pięć ocen cząstkowych zostanie wystawiona ocena jak następuje:

+++++              bardzo dobry

Znak+/-            obniża ocenę o ¼ stopnia

Znak -                obniża ocenę o ½ stopnia

Znak =                obniża ocenę o 1 i ¼ stopnia


Na przykład:

+/- ++++       5-

+/- +/- +++    4+

-++++              4+

+/- +/- +/- ++        dobry

+/- +/- +/- +/-+/-  dobry (-)

= = +++                    dopuszczający(+)

Brak zeszytu przedmiotowego – ocena = 1. SPOSOBY POPRAWY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH:

Uczeń ma obowiązek poprawiania oceny niedostatecznej z pracy klasowej w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty oddania i omówienia pracy klasowej. Za zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany, na których uczeń nie był i nie przedstawił do czasu oddania prac wiarygodnego usprawiedliwienia, uczeń otrzymuje „1”, co zostaje uwzględnione w średniej arytmetycznej ocen.

 1. Uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze .Zwalnia to  z odpowiedzi ustnej i kartkówki. Nie można zgłosić nieprzygotowania do pracy klasowej . Za zgłoszenie nieprzygotowania uczeń otrzymuje „-„. Za trzecie  i każde kolejne dwa nieprzygotowania otrzymuje się ocenę niedostateczną.

 2. Kryteria wystawiania oceny semestralnej i rocznej:

-Ocena końcowa jest wystawiona jako wypadkowa ocen cząstkowych, ale nie jest ona ich średnią arytmetyczną,

-Na miesiąc przed klasyfikacją uczeń ma prawo poznać proponowaną ocenę semestralną,

         X.         Zachowanie na lekcji będzie odnotowane w zeszycie. Za każde pięć nawet  drobnych uwag zostanie dokonany stosowny wpis  do dziennika.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64