Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO 2017

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO - PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Lp.

ZADANIA

CEL, FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

UWAGI


1.


Planowanie pracy na rok szkolny 2017//20181. Spotkanie organizacyjne zespołu

2. Opracowanie rocznego planu pracy

3. Zatwierdzenie rocznego planu pracy


Wszyscy członkowie zespołu

04.09.20172.


Doskonalenie zawodowe nauczycieli


1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia wewnątrzszkolnego i zewnętrznego (szkolenia, warsztaty)


2. Samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy w ramach zespołu przedmiotowego (literatura fachowa, informacje pozyskane przez Internet


3. Wymiana doświadczeń zawodowych – lekcje koleżeńskie


Wszyscy członkowie zespołu


Wszyscy członkowie zespołuH. Nowak – „Wilgotność drewna”

Cały rok


Cały rok
X-XI 2017

3.


Przygotowanie uczniów do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


1. Analiza ilościowa i jakościowa  wyników egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2016/2017 i porównanie z wynikami egzaminów próbnych.


2. Zapoznanie uczniów  z wymaganiami egzaminacyjnymi i zasadami zdawania egzaminów zewnętrznych zawodowych


3. Przeprowadzanie egzaminów próbnych , analizowanie wyników, wyciąganie wniosków i wdrażanie ich do realizacji .


Wszyscy członkowie zespołu
Wszyscy członkowie zespołu


Wszyscy członkowie zespołu
IX 2017.IX.2017II.2018

III.2018

IV 2018
4.


Doskonalenie warsztatu pracy


1. Analiza przygotowanych programów nauczania i przygotowanie rozkładów materiału do przedmiotów  dla poszczególnych zawodów.


2.Opieka nad klasopracowniami i, wzbogacenie ich  o nowe pomoce dydaktyczne

3. Prowadzenie gazetek tematycznych ( sala nr. 9, nr.4,. korytarz szkolny )


4. Doskonalenie przedmiotowych systemów oceniania


Wszyscy członkowie zespołu
Wszyscy członkowie zespołu

Wszyscy członkowie zespołu


Wszyscy członkowie zespołu


.IX.2017

Cały rokCały rok11.IX.2017
5.


Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi


1. Rozwijanie kontaktów z przedsiębiorcami w celu

pozyskiwania dla szkoły środków dydaktycznych oraz materiałów wspomagających proces kształcenia


2. Organizacja wycieczek zawodowych

-cukiernia ( klasy ZSZsp -kucharz)

-pizzeria Awanti (ZSZsp -kucharz)

- zakłady stolarskie- „HOBOT”, Sewral”( stolarze)

-firmy instalacyjne -  viega, WILLO (MS,IiUS)

- wycieczki zawodowe do hoteli - po jednej w semestrze (pracownik pomocniczy obsługi hotelowe j)

-angażowanie uczniów kształcących się w zawodzie– pracownik pomocniczy obsługi  hotelowej w przygotowywanie  uroczystości szkolnych  i powiatowych

- inne wycieczki tematyczne

3.Praktyki w hotelu "Partner" w  Mińsku Mazowieckim- klasa specjalna


4. Współpraca z CKZiU

Wszyscy członkowie zespołu


Wszyscy członkowie zespołu
Wszyscy członkowie zespołuWszyscy członkowie zespołu


Cały rok
Cały rok
Cały rok


Cały rok

6.


Promocja Zasadniczej Szkoły Zawodowej


1. Udział w Dniach Otwartych Szkoły


2. Udział w Dniu Budowlańca

3. Udział w Dniu Zawodowca

4. Bieżące przekazywanie informacji w celu zamieszczenia na stronie internetowej


5. Wyjazdy do szkół gimnazjalnych z ofertą edukacyjną
Wszyscy członkowie zespołu

III-VI 20187.


Konkursy przedmiotowe

4. Turniej budowlany „Złota Kielnia”

5.Udział w  konkursach  zgodnie z ofertą zewnętrzną
Wszyscy członkowie zespołu

Zgodnie z terminarzem
8.


Podniesienie poziomu kształcenia


1. Stosowanie metod aktywizujących ucznia, nowoczesnych środków medialnych, programów komputerowych


2. Sprawdzanie efektywności nauczania poprzez bieżąca analizę wyników nauczania i kontrolę poziomu wiedzy i umiejętności uczniów


3. Konsultacje przedmiotowe z uczniami mającymi trudności w nauce szkolnej oraz z uczniami zdolnymi


4. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych


5. Rozbudzanie zainteresowań zawodem wśród uczniów na kierunkach gastronomicznych poprzez zachęcanie ich do kolekcjonowania przepisów kulinarnych z czasopism


Wszyscy członkowie zespołu


Wszyscy członkowie zespołuWszyscy członkowie zespołu


Wszyscy członkowie zespołu


Wszyscy członkowie zespołu

Cały rok9.


Podsumowanie pracy


1. Ocenia realizacji założonego planu


2. Propozycje wniosków do pracy zespołu na rok następny

Wszyscy członkowie zespołu


VI 2018
Wnioski do pracy na rok szkolny 2017/2018:

  1. W celu poprawienia frekwencji systematycznie analizować przyczyny nieobecności  uczniów na zajęciach i bezzwłocznie nawiązywać kontakt z rodzicami,

  2. Motywować uczniów do systematycznej pracy przez częste przeprowadzanie kartkówek i sprawdzianów.

  3. Przeprowadzić próbne egzaminy w każdym zawodzie.

  4. Nadzorować i kontrolować postępy w nauce uczniów ZSZ i Branżowej Szkoły I stopnia aby zapobiec przed rezygnacją z nauki uczniów pełnoletnich.

  5. Promować osiągnięcia uczniów ZSZ w Branżowej Szkoły I stopnia na stronie internetowej.

  6. Prowadzić ciągłe działania na rzecz podniesienia motywacji do nauki poprzez wskazywanie korzyści wynikające z ukończenia szkoły w wybranym zawodzie.

  7. Podejmować działania na rzecz promocji zawodów nauczanych w Branżowej Szkole I stopnia.
Członkowie zespołu:

Bartosiewicz Bogusława

Nowak Halina

Brzezińska Grażyna

Szuba Tomasz

Binkowska Jolanta

Bujalska Ewa

Majszutowicz Emila


 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64