Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

technik chłodnictwa i klimatyzacji

technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929

zasady oceniania opracowane w oparciu o:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. (Dz.U.2015 poz. 843 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r .(Dz. U. 2017 poz. 1534) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 3. Aktualnie obowiązujące programy nauczania dla danego zawodu dopuszczone do użytku w szkole przez dyrektora szkoły
 4. Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza wielkiego w Mińsku Mazowieckim

 

Cele zasad oceniania

1. Określenie zasad, którymi nauczyciel będzie się kierował przy wystawianiu ocen z przedmiotów zawodowych.

2. Dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach lub trudnościach ucznia.

3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

4. Motywowanie uczniów do dalszej pracy.

5. Wykorzystanie wyników osiągnięć ucznia do planowania pracy dydaktycznej

 

Założenia ogólne

1. Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały określone i podane na początku roku szkolnego.

2. Ocenia się osiągnięcia ucznia – wiedzę, umiejętności i postawy, np. aktywność, kreatywność oraz terminowość jakość i szybkość realizacji zadań.

3. W każdym półroczu uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie do zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu. Nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych i prac domowych przekrojowych, które są do wykonania na drugą lub kolejną lekcję po zadaniu.

4. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe,.

Formy aktywności ucznia podlegające ocenie


1. Wiedza i umiejętności przedmiotowe (np. posługiwanie się terminologią przedmiotu, swoboda operowania terminologią typową dla danego zawodu, stosowanie odpowiednich metod).

2. Aktywność na lekcjach – uczestniczenie w lekcji poprzez zgłaszanie się do rozwiązywania problemów lub zadań, udział w dyskusjach, przygotowanie określonych fragmentów lekcji., itp.

3. Praca w grupach.

4. Wyszukiwanie informacji.

5. Prace ucznia – samodzielne referaty, prezentacje, projekty, pomoce do lekcji.

6. Udział w konkursach, turniejach i olimpiadach.

7. Wkład pracy i zaangażowanie w podejmowane działania.

8. Samokontrola.

 

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów

1. Formy ustne:

- Odpowiedzi ustne na bieżąco z realizowanego materiału.- Aktywność na lekcjach. Krótkie wypowiedzi ustne nauczyciel może zaznaczać znakiem „+" trzy plusy są równoważne z oceną bardzo dobrą.

- Prezentacje.

- Referaty.

2. Formy pisemne:

- Sprawdziany (mogą być w formie testu) po każdym dziale powinny być zapowiedziane na 7 dni przed ich terminem. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z powodów usprawiedliwionych ma obowiązek w   ciągu dwóch tygodni zaliczyć sprawdzian. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczeń sprawdzian zalicza na pierwszej lekcji po sprawdzianie, na której jest obecny.

- Kartkówki, krótkie formy sprawdzianu (10 – 15 minut), obejmują materiał do trzech ostatnich lekcji i mogą być niezapowiedziane. Nie przewiduje się ich poprawy.

- Ćwiczenia.

- Referaty.

3. Zeszyty przedmiotowe podlegają bieżącej kontroli.

4. Ćwiczenia rysunkowe – w zeszycie lub na kartkach.

5. Zadania praktyczne:

- Posługiwanie się dokumentacją budowlaną.

- Wykonywanie projektów budowlanych zgodnych z programem nauczania.

- Wypełnianie formularzy dokumentów.

- Umiejętność obsługi i wykorzystanie komputera podczas rozwiązywania problemów praktycznych.

- Wyszukiwanie informacji w Internecie.

6. Uczeń jest zobowiązany do noszenia na każdą lekcję zeszytu i przyborów piśmienno-rysunkowych wskazanych przez nauczyciela.

 

Zasady sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności ucznia

Kryteria ocen:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :

 •  biegle posługuje się fachową terminologią,
 •  umiejętnie stosuje wiedzę z innych przedmiotów,
 •  samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
 •  opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania,
 •  opanował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
 •  wykazuje szczególną aktywność na zajęciach,
 •  samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe,
 •  terminowo realizuje zadania.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :

 •  całkowicie opanował materiał nauczania w stopniu bardzo dobrym (wiadomości i umiejętności),
 •  sprawnie operuje fachową terminologią,
 •  jest aktywny na zajęciach,
 •  potrafi samodzielnie formułować wnioski,
 •  terminowo realizuje zadania.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :

 •  opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania w stopniu dobrym,
 •  stosuje podstawowe pojęcia zawodowe,
 •  poprawnie stosuje wiadomości i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
 •  aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :

 •  opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dostatecznym,
 •  zna podstawowe pojęcia zawodowe,
 •  rozwiązuje tylko typowe zadania teoretyczne i praktyczne (zazwyczaj przy pomocy nauczyciela),
 •  nie potrafi interpretować wyników (wyciągać wniosków),
 •  niezbyt aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :

 •  opanował wiadomości i umiejętności zawarte w minimum programowym,
 •  nie potrafi samodzielnie wykonywać zadań teoretycznych i praktycznych (tylko przy znacznej pomocy nauczyciela),
 •  nie potrafi samodzielnie wyciągać wniosków,
 •  nie jest aktywny na zajęciach.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :

 •  nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych minimum programowym, co uniemożliwia mu zdobywanie dalszej wiedzy,
 •  nie przestrzega regulaminu pracowni,
 •  nie umie wiązać wiadomości teoretycznych i praktycznych,
 •  nie potrafi rozwiązywać zadań nawet o niewielkim stopniu trudności (nawet przy znacznej pomocy nauczyciela),
 •  nieterminowo realizuje zadania.

Kryteria ocen prac pisemnych /rysunki, sprawdziany, testy/:

 Od 98 do 100%

 celujący

 od 90% do 97%

 bardzo dobry

 od 80% do 89%

 dobry

 od 60% do 79%

 dostateczny

 od 50% do 59%

 dopuszczający

 od 0% do 49%

 niedostateczny

 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:

* poprawność merytoryczna

* uzasadnienie wypowiedzi

* stosowanie języka przedmiotu

* sposób prezentacji – umiejętność formułowania myśli

 

Kryteria oceny pracy w grupie:

* organizacja pracy w grupie

* komunikacja w grupie

* aktywność, wkład pracy własnej

* współdziałanie

* prezentowanie rezultatów pracy grupy

* czas wykonania

* terminowość realizacji

* przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. i ochr. środowiska

 

Kryteria oceny rysunków:

* poprawność i dokładność wykonania

* estetyka wykonania i staranność

* wkład pracy

* zgodność z PN i wymaganiami technicznymi

* umiejętność omawiania wykonanego zadania

 

Ponadto:

- wyróżnienie w etapie okręgowym (wojewódzkim) olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego podwyższa ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu objętego główną tematyką tej olimpiady/konkursu,

- zakwalifikowanie do finału olimpiady/konkursu ogólnopolskiego podwyższa ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu objętego główną tematyką do oceny celującej,

- osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym – cząstkowa ocena celująca za I miejsce, za II i III – bardzo dobry z przedmiotu objętego główną tematyką tej olimpiady/konkursu.

 

Ustalenie oceny  klasyfikacyjnej rocznej ucznia następuje po analizie ocen uzyskanych w okresie ostatniej klasyfikacji i uwzględnieniu oceny klasyfikacji semestralnej. Ocena niedostateczna uzyskana w klasyfikacji semestralnej musi być poprawiona w czasie wskazanym w Statucie Szkoły.

 

Zasady poprawy ocen przez uczniów

1. Jeżeli uczeń otrzyma ze sprawdzianu ocenę niedostateczną lub inną, lecz niesatysfakcjonującą go, to możliwość ewentualnej poprawy uzgadnia z nauczycielem przedmiotu.

2. Uczeń może poprawiać również oceny niedostateczne otrzymane z tytułu stosowania pozostałych metod sprawdzania osiągnięć, po uzgodnieniu z nauczycielem.

 

Sposób informowania o osiągnięciach edukacyjnych

Uczeń:

- jawne ocenianie z uzasadnieniem oceny, potwierdzone wpisem do dokumentów szkolnych,

- ustna opinia – wskazanie słabych i mocnych stron,

- ocena na pracy pisemnej, która jest udostępniana do wglądu na wniosek ucznia lub rodziców (opiekunów).

Rodzice:

- kontakty indywidualne,

- wywiadówki.

 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

1. Ocenę semestralną i końcową wystawia się z ocen cząstkowych, przy czym decydujący wpływ mają oceny ze sprawdzianów.

2. Zasady klasyfikowania i promowania określa Statut Szkoły.

 

Kwestie nie ujęte powyżej reguluje Statut Szkoły

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64